REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Rafała Kudlaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rafał Kudlak Maxi z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem sklepu internetowego www.maxisuplementy.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Rafała Kudlaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rafał Kudlak Maxi z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

 

§1 Definicje

 1. Dni robocze -  dni, które nie są  dniami  ustawowo wolnym od pracy (od poniedziałku do piątku).
 2. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep internetowy przekaże  zamówienie do Hurtowni, która skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.        
 3. Hurtownia – oznacza firmę VITAL INVESTMENTS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Staromiejska 8/12 26-600 Radom

REGON: 200820607 NIP: 5423234854 KRS: 488186 która posiada produkty na magazynie i zajmuje się kompletowaniem i wysyłką zamówień do klienta.  Hurtowania jest ostatecznym Sprzedawcą wystawiającym dokument sprzedaży. Reklamacje i zwroty dotyczące produktów należy  zgłaszać do Sklepu internetowego oraz Hurtowni, natomiast zwroty należy przesyłać  bezpośrednio  na adres Hurtowni.

 1. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje  Hurtownią w zakresie dokonywania zamówionych dostaw towarów:

A- Firmę kurierską UPS w przypadku przesyłek krajowyc

B- Firmę kurierską DHL w przypadku przesyłek zagranicznych

 1. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym. Hasło wykorzystywane jest w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. Klient - osoba fizyczna, która  posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym, posiadająca konto klienta.
 3. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 4. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta, które  służą min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień,  dane dotyczące wpłat.
 5. Login - indywidualne oznaczenie Klienta, które zostało  przez niego ustalone, składa się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i która dokonuje czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 8. Rejestracja – oznacza  czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 9. Operator Sklepu – oznacza Rafała Kudlaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rafał Kudlak Maxi z siedzibą w Warszawie (01-884),  ul. Leopolda Staffa 38 lok. 11, NIP: 1181873671, REGON: 360805874, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: biuro@maxisuplementy.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 10. Strona Sklepu Internetowy –oznacza strona internetowa, pod którą Sprzedawca prowadzi sprzedaż, działający w domenie www.maxisuplementy.pl
 11. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Operatora Sklepu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 12. Umowa sprzedaży – określa umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 1. Do Operatora Sklepu należą prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, Strony Internetowej Sklepu, prawa własności intelektualnej do nazwy,  domeny internetowej oraz do wzorców, formularzy, logotypów, które są zamieszczane na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów , do których należą prawa autorskie należące do podmiotów trzecich) należą one do Sprzedawcy natomiast korzystanie z nich jest określone i zgodne z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze Sklepu Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.  Zamawiający powinien dysponować urządzeniem spełniającym następujące wymagania systemowe:
 3. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowych
 4. obsługą języka Javascript,
 5. akceptująca pliki typu „cookies”
 6. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

Sklep internetowy jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 1. Obsługa Zamawiającego odbywa się przy wykorzystaniu systemy informatycznego, który zapewnia wysyłanie, odbieranie, przetwarzanie oraz przechowywanie danych  Zamawiającego odbywających się na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa, które podawane są przez Zamawiającego podczas korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu.
 2. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, które podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu są zapisywane przez serwer Sprzedawcy na twardym dysku urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, jednak istnieje niebezpieczeństwo, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą poprawnie działać. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia.  Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. Sklep realizuje zamówienia składane za pośrednictwem Internetu, warunkiem jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej oraz usług nieodpłatnych świadczonych przez Operatora Sklepu, w sposób  sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich jest zakazane.
 5. Publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez nieuprawnione osoby. Klienci powinni stosować  zabezpieczenia, które zminimalizują zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§3 Rejestracja.

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Operatora Sklepu w Sklepie Internetowym. Login i hasło nie powinny być używane przez innego Zamawiającego jak również nie powinien udostępniać ich osobom trzecim. Klient powinien przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Operatora Sklepu wybierając odpowiednią funkcję, która umieszczona jest w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło, służące mu do logowania w Sklepie Internetowym.
 4. Zamawiający dokonuje rejestracji jednorazowo. Przejście do formularza rejestracji nastąpić może na stronie internetowej Sklepu bądź poprzez kliknięcie zakładki „Zaloguj się ”, jak również poprzez „Zapomniałem hasła / zarejestruj” bądź (opcjonalnie) w trakcie składania zamówienia.
 5. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem akceptując jego treść poprzez odpowiednie zaznaczenia pola w formularzu.
 6. Każdy Zamawiający może posiadać tylko jedno konto na stronie Sklepu w tym samym czasie.
 7. W przypadku zmian danych zamawiający powinien zmodyfikować swoje dane w formularzu  korzystając z odpowiedniej funkcji na swoim koncie na stronie internetowej Sklepu.
 8. W przypadku zagubienia lub innej utraty hasła, Zamawiający może skorzystać z opcji „Zapomniałe hasła”. Opcja ta umożliwia zresetowanie dotychczasowego hasła.
 9. Podczas Rejestracji Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez  Operatora Sklepu, zaznaczając odpowiednią opcję w polu w formularzu rejestracyjnym. Operator Sklepu informuje Klienta o zbieraniu danych osobowych a także o znanych Operatora Sklepu lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Operatora Sklepu na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
 10. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jednak nie warunkuje to możliwości zawarcia umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgodę można cofnąć w każdej chwili poprzez złożenie Operatowi Sklepu odpowiedniego  oświadczenia Klienta na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Operatora Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podane w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Operatora Sklepu. W tym momencie zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

 

§4  Zamówienia

 

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient składa  zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient, który składa zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje Towar, którym jest zainteresowany.  Dodanie towaru do Zamówienia następuje po wybraniu opcji „DO KOSZYKA” pod danym Towarem , który jest prezentowany na Stronie Sklepu Internetowego. Po skompletowaniu całości zamówienia oraz wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy a także formy płatności Klient składa zamówienie poprzez wysłanie formularza do Operatora Sklepu, wybierając na Stronie Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Za każdym razem przed wysłaniem zamówienia do Operatora Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę jak również o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Operatorowi Sklepu oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej  Klienta potwierdzenie jego złożenia.
 6. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Operator Sklepu przesyła na podany przez Klienta  adres poczty elektronicznej informacje o przyjęciu do realizacji zamówienia. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Operatora Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Operator Sklepu potwierdza Klientowi  warunki. Przesyła je  na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta albo pisemnie na wskazany adres podany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia.
 8. Po poprawnym złożeniu zamówienia Operator Sklepu przekazuje zamówienie Klienta do realizacji do Hurtowni, która kompletuje i wysyła zamówienie do Klienta. Hurtownia wystawia dokument sprzedaży paragon bądź fakturę zgodnie z preferencjami Klienta przesłanymi do Operatora Sklepu.

 

§5  Płatności

 1. Na Stronie Internetowej Sklepu przy danym Towarze zamieszczono ceny, które stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy oraz wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży natomiast klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Za zamówione Towary Klient może wybrać następujące formy płatności:
 3. przelew bankowy na rachunek bankowy Operatora Sklepu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Operatora Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Operatora Sklepu)
 4. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Transferuj, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Operatora Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Operatora Sklepu informacji z systemu Transferuj o dokonaniu płatności przez Klienta);
 5. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Operatora Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
 6. Za każdym razem Klient jest informowany przez Operatora Sklepu na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany uiścić płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 7. W wypadku gdy Klient nie wywiąże się z płatności w terminie zawartym w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza wtedy Klientowi dodatkowy termin w celu dokonania płatności, a także informuje o nim klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Operator Sklepu odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Operator Sklepu prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§6 Dostawa

 1. Dostawy realizowane są przez Hurtownię na terytorium Unii Europejskiej, stanów zjednoczonych oraz Kanady (Wyłączając z dostawy Norwegie).
 2. Towar będący przedmiotem umowy Hurtownia jest zobowiązany dostarczyć bez wad.
 3. Na stronie Internetowej Operator Sklepu umieszcza informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2.
 5. Realizacja zamówienia oraz Termin Dostawy wskazany na Stronie Internetowe Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
 6. Towary zamówione przez Klienta dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki  Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Zgodnie z wolą Klienta Hurtownia dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon obejmującą dostarczane Towary oraz koszty wysyłki.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, który został podany przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia dogodnego terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru Hurtowni  przez Dostawcę, Operator Sklepu skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§7 Rękojmia

 1. Hurtownia zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Hurtownia jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar posiada wadę Klient może:

a)Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpić od Umowy sprzedaży pod warunkiem, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad lub usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub zamiast wymiany może żądać usunięcia wady, chyba że niemożliwe jest doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu  ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Natomiast przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, wartość Towaru wolnego od wad oraz bierze się pod uwagę wszelkie niedogodności, na jakie narażałyby Klienta w inny sposób zaspokojenia.

b)żądać usunięcia wady albo wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Obowiązkiem Sprzedawcy  jest wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez niedogodności dla Klienta.  Koszty naprawy ponosi Sprzedawca. Jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów wtedy Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądanego przez Klienta.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. Jeżeli klient jest Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli zostanie stwierdzona wada fizyczna przed upływem dwóch lat od wydania Klientowi Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, jednak ten termin nie może się zakończyć przed upływem terminu, który został określony w pierwszym zdaniu.  W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży a także złożyć odpowiednie oświadczenie o obniżeniu ceny ze względu na wady Towaru.  Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje, które są związane z Towarem a także z realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować  pisemnie na adres Sprzedawcy.
 2. W ciągu 14 dni od dnia żądania, które zawiera reklamację Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 3. Klient zgłasza reklamację Sprzedawcy nieodpłatnie w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.  Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sklepu Internetowego. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§9 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W przypadku Towarów objętych gwarancją, informacja, która dotyczy istnienia  oraz treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§10  Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient, który jest Konsumentem oraz zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Jeżeli klient chce odstąpić od Umowy sprzedaży to składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu, które można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może także odstąpić od Umowy sprzedaży poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem formularz, który jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. W celu zachowania terminu wystarczy odesłać  oświadczenie przed jego upływem. Sprzedawca potwierdza wtedy niezwłocznie Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął      jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Obowiązkiem Sprzedawcy jest niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie płatności dokonane przez Klienta, w tym koszty Dostawy. Do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta.
 6. Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy, który jest oferowany przez Sprzedawcę, wtedy Sprzedawca nie jest zobowiązany zwrócić Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Obowiązkiem Klienta jest zwrócenie Towaru Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy sprzedaży. W celu zachowania terminu wystarczy odesłać Towar na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany w zwykłym trybie pocztą.  Na Stronie Internetowej Sklepu Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy.
 10. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, funkcjonowania i cech Towaru ponosi Klient.
 11. Zwrotu płatności dokonuje Sprzedawca przy użyciu takiego samego zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 12. Klientowi będącemu Konsumentem  nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz, która ulega szybkiemu  zepsuciu lub posiada krótki termin przydatności do użycia.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§11  Usługi nieodpłatne

 1. Usługi nieodpłatne są świadczone przez Operator Sklepu na rzecz Klienta drogą elektroniczną:

a)      Formularz kontaktowy

b)      Newsletter

c)       Prowadzenie Konta Klienta

d)      Zamieszczanie opinii

 1. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Operator Sklepu zastrzega możliwość zmiany rodzaju, wyboru, form, sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług oraz czasu o czym Operator Sklepu poinformuje Klienta we właściwy sposób dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Operatora Sklepu.
 4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Operatora Sklepu.
 5. Każdy Klient może korzystać z usługi Newsletter po wprowadzeniu swojego adresu poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny, który jest udostępniony przez Operatora Sklepu na Stronie Internetowej Sklepu. Po odesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego , Klient niezwłocznie otrzymuje drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie przez Operatora Sklepu. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.  Dodatkowo podczas Rejestracji  Klient może zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu  subskrypcji Newsletter.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Sklepu, na adres poczty elektronicznej wiadomości w formie elektronicznej, które zawierają informację o usługach i nowych produktach oferowanych przez Operatora Sklepu. Operator Sklepu przesyła Newsletter do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Newsletter , który kierowany jest  do danych Klientów zawiera: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości oraz  sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 8. Każdy Klient może zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika, który zamieszczony jest w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta jest dostępna  po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie oraz polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, która umożliwia Klientowi modyfikacje danych,  podane podczas Rejestracji, jak również śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
 10. Klient dokonujący Rejestracji może zgłosić na żądanie usunięcie Konta Klienta Operatora Sklepu, natomiast w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Operatora Sklepu, może zostać ono usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 11. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Operatora Sklepu, Klientom którzy  posiadają  Konto Klienta publikację na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 12. Możliwa jest rezygnacja z usługi  Zamieszczenie opinii w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowe
 13. Operator Sklepu uprawniony  jest do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działań Klienta na szkodę Operatora Sklepu lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta oraz usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Operator Sklepu zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§12  Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Operator Sklepu zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Operator Sklepu a także  nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Operator Sklepu nie jest dostawcą treści lecz jest jedynie  podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
 3. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
 4. udostępnianie oraz umieszczanie w ramach usług, o których mowa w §11 danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
 5. upoważnia Operatora Sklepu do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jak również wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę
 6. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Klient nie jest uprawniony do:
 8. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
 9. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 10. Pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu Operator Sklepu ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści.
 11. Klient nie może zamieszczać w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11, treści które mogłyby w szczególności:
 12. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 13. naruszać  prawa osób trzecich, w tym prawa pokrewne i  prawa związane z ochroną praw autorskich, ochrona praw własności przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 14. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, które zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
 15. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
 16. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 17. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu, Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §11, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi także bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 18. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Operatora umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. Jeżeli Klient lub inna osoba uzna, Ze treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich dobre obyczaje, prawa, dobra osobiste, przekonania ,uczucia, moralność, , zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Powiadomiony o potencjalnym naruszeniu Operatora Sklepu, niezwłocznie podejmuje działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu treści, będących przyczyną naruszenia.

§14  Ochrona danych osobowych

 1. Operator Sklepu jest Administratorem danych osobowych Klientów, które zostały przekazane Operatorowi Sklepu dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego a także w ramach świadczenia przez Operatora Sklepu usług drogą elektroniczną a także w ramach innych okoliczności, które są określone w Regulaminie.
 2. W celu realizacji zamówień Operator Sklepu przetwarza dane osobowe Klientów ,świadczenia przez Operatora Sklepu usług drogą elektroniczną a także do innych celów określonych w Regulaminie. Dane Klientów są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Operatorowi Sklepu zgłaszany jest przez Operatora Sklepu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Operator Sklepu oraz Sprzedawca otrzymuje dane osobowe dobrowolnie, jednak z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację a także założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 5. Każdy kto przekaże Operatorowi Sklepu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Istnieje możliwość usunięcia danych osobowych przez Operatora Sklepu z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Operator Sklepu może odmówić usunięcia danych osobowych, jw. Przypadku gdy Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Operatora Sklepu lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Operator Sklepu dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem oraz chroni przekazane mu dane osobowe.
 8. Operator Sklepu przekazuje dane osobowe Klienta Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia i Dostawy.
 9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Transferuj, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjnaz siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS: 0000412357.           

 

§15 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 

 1. Operator Sklepu oraz Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie oraz bez podania przyczyn z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Operatora Sklepu stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Operator Sklepu a wypowiadając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wysyła do Klienta oświadczenie woli na adres poczty elektronicznej, którą Klient podał podczas Rejestracji.

 

§16 Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany ponosić odpowiedzialność z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. Jeżeli wystąpi spór na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 5. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu Klient jest informowany przez Sprzedawcę za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, która zawiera odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.  Gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę czego skutkiem jest rozwiązanie umowy zgodnie z postanowieniami §15.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 1.  

kontakt@maxisuplementy.pl 727 926 325
Maxi suplementy 2015-2017